Regulamin sklepu internetowego


§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy WOOD LOOKING, dostępny i widoczny pod adresem internetowym woodlooking.pl, prowadzony jest przez Tartak Świgoń s.c. Janków 5a 63-300 Pleszew NIP 6170254760, REGON 250075607

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z każdym Klientem, w tym będącym Konsumentem, Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, każdorazowo oznaczają, jeżeli inne ich znaczenie nie wynika wprost z treści konkretnego postanowienia:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach działalności niniejszego Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Tartak Świgoń s.c. Janków 5a 63-300 Pleszew NIP 6170254760, REGON 250075607
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym woodlooking.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę dostawy lub umowę o dzieło jeżeli została zawarta w ramach działalności Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Janków 5a 63-300 Pleszew
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@woodlooking.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 606 648 094
 3. Numer fax Sprzedawcy +48 62 74186 79
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 54 1020 2212 0000 5602 0081 5506
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 – 16 w dniach od poniedziałku do piątku

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu oraz witryny internetowej na jakiej jest widoczny i prowadzony, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt ewentualnej dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać gotowy, lub skonfigurować własny Produkt będący przedmiotem
  Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznaczny
 4. opłacić zamówienie w określonym terminie,

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:

Janków 5a

63-300 Pleszew

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  – Płatności internetowe PayU

§ 8

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę .
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu..

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10. Konsument nie może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Produkt będzie wyprodukowany na jego indywidualne zamówienie, według ściśle określonych przez Klienta specyfikacji. Niektóre Produkty w Sklepie, zwłaszcza meble zawsze wykonywane są jedynie jako elementy nieprefabrykowane na indywidualną specyfikację Klienta, o czym informuje stosowne oznaczenie (opis) przy prezentacji Produktu na stronie Sklepu

11. W przypadku Produktów produkowanych według specyfikacji Klienta zwłaszcza co do koloru, rozmiarów czy formy zobowiązany jest on podać wytyczne przy Zamówieniu. W razie wątpliwości co do specyfikacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie w ciągu 1 dnia celem ustalenia specyfikacji telefoniczne lub mailowo

12. W przypadku Produktów tworzonych na indywidualne zamówienie Sprzedawca ostatecznie przesyła Klientowi drogą mailową na podany przy Zamówieniu adres e-mail ostateczne potwierdzenie warunków specyfikacji.

14. W przypadku Produktów wytworzonych na indywidualne zamówienia, oznaczonych oznaczeniem na stronie www Sklepu lub w potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę jako „indywidualnie spersonalizowany mebel” Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia od Umowy o jakim mowa w paragrafie niniejszym mu nie przysługuje.

§ 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy – rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca oferuje do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wyłącznie Produkty nowe. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, w tym na zasadach opisanych niżej
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 5. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Uprawnienia z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym ustępie są niezależne od uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli takowa zostanie udzielona na dany Produkt.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres email Klienta oraz opis zgłaszanej wady.
 7. Zgłoszenie reklamacji Produktu w czasie objętym rękojmią możliwe jest m.in. poprzez:

a) mailowo na adres e –mail info@woodlooking.pl

 1. przesyłkę listowną nadaną na adres Tartak Świgoń s.c Tomasz Świgoń Janków 5a 63-300 Pleszew
 2. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres do zwrotu: Tartak Świgoń s.c Tomasz Świgoń Janków 5a 63-300 Pleszew Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 1. wymiany Produktu na nowy;
 2. naprawy Produktu;
 3. obniżenia ceny Produktu;
 4. odstąpienia od Umowy – o ile wada ma charakter istotny.

Wybór żądania zależy od Konsumenta, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby to nadmiernych kosztów. 
 2. . Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.
 4. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów objętych Umową sprzedaży tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron Umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w. niniejszym paragrafie ograniczone jest do Produktów wadliwych.
 5. Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady, Konsument jest jednak wówczas obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny Produktu. 
 6. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umów zawartych w ramach działalności Sklepu

5. Szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu oraz prawa i obowiązki Stron Umów sprzedaży w tym zakresie, określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie www Sklepu.

§ 13

Siła wyższa

Sprzedawca nie odpowiada wobec Klientów za jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub przerwy w świadczeniu usług, jak również za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie Umów zawartych w oparciu lub w związku z niniejszym Regulaminem lub działalnością Sklepu w wyniku siły wyższej, rozumianej jako niedające się przewidzieć zdarzenie na które sprzedawca nie ma wpływu, ani któremu nie mógł zapobiec, w szczególności w postaci: wojny, kataklizmu, embarga handlowego, stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, działania władzy publicznej, śmierci Sprzedawcy lub Klienta, wyłącznego działania osób trzecich oraz w wyniku działania Klienta.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

3. Do umów zawartych a nie wykonanych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia danej Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.KONTAKT
e-mail: info@woodlooking.pl
tel.: 602 708 084
Facebook: @wood-looking
Instagram: @wood_looking
ZAMÓWIENIA SPECJALNE