Polityka prywatności


Polityka prywatności – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w serwisie www.woodloking.pl i Sklepie Internetowym prowadzonym za pośrednictwem serwisu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.woodlooking.pl oraz przez Klientów Sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem tegoż serwisu

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Firma Tartak Świgoń s.c. Tomasz Świgoń prowadząca działalność gospodarcza pod firmą z siedzibą

pod adresem Janków 5a 63-300 Pleszew NIP 6170254760, REGON 250075607

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/ Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis i Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

  1. poprzez formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia produktu
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis i Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez samego użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi Klienta lub realizacji zamówienia.

8. Możemy przetwarzać dane osobowe także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z rozliczeniem się z organami skarbowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nadto możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w innym zakresie wtedy przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, np. w zakresie przekazywania ich dalej (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przetwarzamy także Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie statystyk wewnętrznych celem poprawienia jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, kancelaria prawna, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym takie jak Urząd Skarbowy.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub braku podstawy prawnej do przetwarzania danych przez nas (art. 21 RODO). Mogą to Państwo uczynić dowolną drogą kontaktu z nami.

12. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.

13. Każda osoba której dane osobowe przetwarzamy ma prawdo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych do innych podmiotów;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
  8. cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.

14. Wskazujemy, że dane osobowe w serwisie nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, chyba, że wtedy gdy wyrażą Państwo na to zgodę (art. 22 ust. 2 lit. c RODO)

15. Mogą być w stosunku do Państwa nie będą prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.

16. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, w miejscach gdzie zamieszczono niniejszą informację (Politykę prywatności).

18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis woodlooking.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

19. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, jak również dotyczących niniejszej Polityki proszę kontaktować się listownie pod adresem:

Tartak Świgoń s.c. Tomasz Świgoń

Janków 5a

63-300 Pleszew

lub mailowo: info@woodlooking.plKONTAKT
e-mail: info@woodlooking.pl
tel.: 602 708 084
Facebook: @wood-looking
Instagram: @wood_looking
ZAMÓWIENIA SPECJALNE